Prawo do odstąpienia od umowy:

Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni .Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.
2. Wprzypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość,umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy. 
4. Zwrot może nastąpić tylko i wyłącznie po wcześniejszym powiadomieniu listownym lub mailowym .
5. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
6. Koszt transportu zwróconego towaru pokrywa kupujący chyba że towar był niezgodny z zamawianym.
                                                         OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
………………………………. Częstochowa, dnia ………………..


……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
dane składającego oświadczenie


N-Sport
ul. Kiedrzyńska 44/46
42-200 Częstochowa

 

 

Niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży ………………………………………………………… (przedmiot sprzedaży) zawartej przez internetową platformę rowerowy.net.pl, w dniu ……………………………. .

Podstawą powyższego odstąpienia od umowy jest § 6. regulaminu sklepu, który przyznaje takie uprawnienie Kupującemu w terminie 14dni od jej zawarcia.

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot kwoty, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży nie był używany i  zostanie zwrócony w dniu ………………… w stanie niezmienionym.
Z poważaniem,